بعضى وقتا یه سرى اتفاقاتى میفته که توش هیچ نقشى ندارى ولى گند میزنه به تمام افکار و امیدات .

 ±وقتى حرفاتو تو سررسید بنویسى نتیجه ش میشه نابودى سررسیدت!!