هر چی میکشم از "من" می کشم .

بعد می خوای " درباره من " هم بنویسم ؟!

بی خیال پست ها را بخوانی احتمالن چیزهایی "درباره من" متوجه خواهی شد.