با بعضیا که برخورد می کنی می بینی این که خودش فکر می کنه از دماغ فیل افتاده،

لابد با ی از دماغ فیل افتاده ای هم ازدواج می کنه!

و اینطوره که نسل از دماغ فیل افتاده ها رو ادامه میدن!


#بی_اعصاب