به محبت مردم دل مبند که به اشتباهی بند است..


+ بگردید دنبال بقا