شاید شما بگید قیاس مع الفارقه!

اصلا حق با شما ولی

تو کربلا هم وقتی یکی باب جسارت رو باز کرد بقیه حرامیا هم شیر شدند...

والعاقبه للمتقین