گفته بودند می‌آیی،

تحمل کردیم...

آقای من، مولا، صاحب، عزیز، بابا...

به هوای ما بچه‌های حواس پرت گناهکارت باشی هیچی نمیشه...

غمگین‌تر از این دیده بودی منو آقا جان...

پس گور پدر غم‌های من!

سرتون سلامت! بیاید!

همین...