ما برای 
اینکه خونه های شما
جلو زلزله، ایمن شود ...
خون دل ها خورده ایم
رنج دوران برده ایم :)