خواستم از غمگین شدنم نسبت به خبر دنیا فنی زاده بنویسم
خواستم از گور خواب ها بنویسم
خواستم به استناد جمله شهید بهشتی از جامعه لجن اسلامی خودمان بنویسم
ولی
انقدر همه چیز مزخرف پیش رفت که یه لعنت به خودم و کارام فرستادمو و سعی می‌کنم به زور بروفن بخوابم.