- بدیش اینه که دیگه نمی‌بینمش

آخه دانی که چیست دولت؟ ... دیدار یار دیدن

درسته نمیبینمش ولی ندیدنش بهتر از نبودنشه

#رادیو_چهرازی