مهدی اخوان ثالث میگه که 
Mahdi Ghazi:
می دهم
خود
را
نویدِ
سالِ
بهتر

سالهاست...

من میگم: می‌دهم خود را نوید روز بهتر ... روزهاست.

+ پایان نامه‌ی گیر خورده‌ی لعنتی امون آدم رو می‌گیره.
+ دیگه فکر کنم کم کم باید پنج ترم شم!