برش گردون بدون شمشیره
برش گردون باباش روبه‌رومه
برش گردون اینجا پر تیغه
برش گردون کار تمومه...

+یا کریم...