ده سال پیش که تو تعزیه، حضرت عبدالله و حضرت سکینه رو بازی می کردم، مصطفی حضرت علی اکبر رو بازی می کرد.
امروز حاجی گفت مصطفی سکته کرد و رفت.

+ از همون ده سال پیش ندیدمش مصطفی رو ولی دلم سوخت.
خدا رحمتش کنه...