حواسمون باشه به چه کسی تهمت می‌زنیم!
خیلی وقت‌ها به کسی تهمت می‌زنیم که ده سالی با هم رابطه داریم و بالاخره یک‌جوری از دلش در می‌آوریم.
اما خیلی ذلیلانه‌س آن دنیا کارمان گیر کسی بیفتد که ازش بدمان می‌آید؛ پس به کسانی که خیلی ازشان بدمان می‌آید تهمت نزنیم!
+ برسد به دست کسی که باید برسد، مطمئن باش نمیگذرم!