بمیرید، بمیرید، به پیش شه زیبا

برِ شاه چومردید، همه شاه و شهیرید


+ وقتی این آهنگ اومد بیرون یکی امام حسین به ذهنم رسید یکی امام زمان و خب البته کلهم نور واحد