تو برف تهرانی

کم میای 

زود آب می شی

ولی یاد همه میمونی!


#کامران_تفتی