زیانکارترین مردم در داد و ستد و ناکامترینشان در سعى و تلاش مردى است که تن خویش را در طلب مال بفرساید امّا مقدرات با خواست او مساعدت نکند و آن گاه با دریغ و حسرت از دنیا رود و با وزر وبال آن به آخرت روى نهد.
#حرف_حق
+ کی پایان نامه قراره تموم شه؟!
+ وقتی کار فرسایشی بشه فقط می خوای سر همش کنی و تموم شه بره