دو حالت داره 

یا اینکه این یکیم میگذرونمش یجوری و بعدش خوشحالم 

یا اینکه بدجوری حالم گرفته می‌شه و دپرس می‌شم و باید سعی کنم خوشحال باشم!

تهش مثل اینکه یه حالت داره!