الدنیا سجن المومن

اگه می بینی راحتی، فتامل!


+من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام