کاش موبایل داشتم و حدیث کسای این سید عرب رو براتون و برا خودم ضبط می کردم...
فوق العاده بود حیف که نتونستم تا تهش گوش بدم...