وقتی دیگه امیدی برات نمونده یادت میفته که بهت گفتن:
در رسیدن به آنچه که امید نداری، امیوارتر باش...
و همین میشه مسکّن قلبت...