خیلی سخته چیزی که نباشی دیده بشی...
شخصیتم جوری بود و هست که حرف روی زبون مردم برام اصلا مهم نبود، دوروبریامم میدونن اینو ولی دیشب، اتفاقی، از یکی که اصلا نمیشناسمش، حرفی راجع به من زده شد که واقعا نمیدونم چرا راجع به من همچین فکری کرده بود، ولی اون حرف دلمو شکوند!
خیلی احساسی شد بیخیال خلاصش همون جمله اول بود.