این چند شب نتیجه فکرکردنام شد اینکه وسط ملغمه‌ای از فکرهای سیاسی و کار و روابط عاشقانه و ابهام آینده و بالاخره باید چیکار کنم و آخرش چی میشه و بعد معنوی که دارم از دستش میدم و اثر نکردن دعا و قبول شدن یا نشدن توبه، دارم گم می‌شم!

برای همه‌ی اینا وقت می‌ذارم و به هیچکدوم اینا ظاهرا نمی‌رسم!

خلاصه که بد اوضاعی شده

خودت باید یه کاری کنی.