به اجبار سنت قهوه‌ی قجری را می‌آورد، او که تا نصفه خورد، قهوه را از دستش می‌کشد و لاجرعه خودش هم می‌نوشد.

هم سنت را حفظ کرد هم به او فهماند!