پایان نامه برای من مثل کنکور کارشناسی دل مشغولی نبود، جایی بود که دوست داشتم مفید باشه، مفید باشم.
نمیدونم چقدر شد و چقدر میشه اما اگه مقاله شد به ازای هر یکباری که توسط بقیه سایت میشه من کلی خوشحال می‌شم.
الحمدلله