امروز، تو "راه"، "مادر"ی "زمین" خورد
مذهبی و غیر مذهبی کمکش کردند "بلند" شود
خبر دیگری نبود...

پ.ن: و چه خوب که پسرش نبود