فکر کنم تجربه کردید که بعضی وقت ها که کار بالا می گیره و هی سخت و سخت تر می شه. اینجا اگه نشه که با دوستی آشنایی استادی کسی هم صحبت کرد، میشه بنزین رو آتیش!

این موقع ها نمی خوای بیشتر فکر کنی! به خودت می گی بسه هر چقدر فکر کردی! به خدا میگی خدا میشه لطفا بسه!
این موقع ها به نظرم فقط دو تا دلیل داره:
یک. لقد خلقنا الانسان فی کبد.

دو. خلق الانسان و ضعیفا.

+ ولی وقتی اون دو تا رو قبول می کنیم باید قبول کنیم که ان مع العسر یسرا!