عجب روز به یاد موندنی شد!
نمیدونم برای خودم تلخ می کنم این روز رو یا دوست دارم تلخ باشه یا واقعا تلخ هست!

+ حلالم کن تو ای پای جنون سربه دارمن
که دیدار تو ممکن نیست
حتی
بر مزار من