جزو سوال‌های همیشگی منه تا قیامت احتمالا...
اگر مشک آب دست سه‌ساله می‌رسید و شرمندگی‌ای در کار نمی‌بود چه می‌شد؟
 هم حضرت ماه شرمنده شد که آب را نرساند به عزیز دل برادرش و هم رقیه که از عمویش آب خواست...
و ما نمی‌فهمیم شرمندگی رو ...