- هنوزم وقت هست؟!
+ دلت را خانه ی ما کن، مصفا کردنش با من