گر ز آزردن من... هست غرض مُردن من؛

مُردم ... آزار مَکش از پی آزردن من.


وحشی بافقی


+ انقدر اثر رسانه رو این روزا دیدم فکر می‌کنم حافظ و سعدی رو هم رسانه‌هو گندشون کردن برای من وحشی یه چیز دیگس

+ تمام