امان از صدا !
بعضی صداها یه جوری بیش از حد آرامش بخشه!