وقتی عرفه می‌خونی و سالمی لابد عاشورا هم با گودال دوباره نمی‌میری!
دقت کردید اماممون با کدوم قسمت‌ها شهادت داد...

+خدا حاجی رو حفظ کنه برای ما