عمری دگر بباید بعد از وفات ما را 
کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری...

#احتمالن_سعدی