اونجاییش سخته که متوجه نیست خیلی کارا رو برای اون کردید...