آن دوست که من دارم

وان یار که من دانم

شیرین دهنی دارد ...

(اما)

دور از لب و دندانم.


#چاوشی#سعدی#امیر بی گزند