خب خودمم میدونم شاید درست نباشه کار الانم ولی به هرحال نتیجش برام لذت بخشه که حاضر شدم همچین فضولی ای بکنم

+ شکر علی کل حال :)