این خبرای زد و خورد تو سوریه رو که می‌شنوم یاد دیالوگ آژانس شیشه ای میفتم

این وسط گوشت قربونی عباسه!