وقتی سرت سنگین می شود و شانه ای نیست...

ناگزیر پناه میبری به افرادی که دوست شان داشتی و دوستت داشتند و الان نیستند.

میروی و حرف میزنی

حرف میزنی و چیزی نمی شنوی

چیزی نمی شنوی اما آرام می شوی.


مطمئنم دوباره و چندباره همدیگه را میبینیم.