آخر یه روز شیعه برات حرم می سازه ...


+ عجب حلوای قندی تو

امیر بی گزندی تو

عجب ماه بلندی تو

که گردون را بگردانی


+ خیلی دوست داشتم یه دوربین خوب داشتم و میرفتم پشت بوم و از ماه عکس می گرفتم و میذاشتمش اینجا

ولی خب به نگاه کردن بسنده می کنم فعلا