تو نفهم نیستی!
مطمئنم؛
ولی خیلی خوب یاد گرفتی که خودت رو به نفهمی بزنی جوری که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده!

#باید از دغدغه هام بنویسم ولی خب فعلا فکر کردنام به متن تبدیل نمیشه.