ما که صدامون به کاندیداها نمی‌رسه ولی جان هر کیو دوست دارید تو انتخابات از ائمه _علیهم السلام_ خصوصاً هشتمین اماممون مایه نذاریم

همین