ابخند می زد به آفت،
سیبی که نعشش همیشه،
زیر درخت خودش بود.

#چاوشی
#شاه_مقصود