بیم الله
به نظرم
هر آدمی با ولایت آزمایش می‌شود.
علت نسوختن حضرت ابراهیم در آتش هم همین داشتن ولایت است.
صراط پلی نیست که از روی آتش رد میشه. صراط پلیه که از درون آتش رد میشه.
یعنی هر شخصی از صراط رد میشه، از خود جهنم! شیعه که باشی نمی‌سوزی.
اما
ان سفینه الحسین _علیه السلام_ اوسع و اسرع

+ این روزها تمرین ولایت کنیم و آماده شیم برای ولی عصرمون _علیه السلام_