یه لبخندِ کوچکِ شما
دنیا و آخرت ما رو بسه...

+ هذا بضاعتنا...