بعضی وقتا هم شروعش با یه عکسه...


+ گر بنا نیست ببخشید،

نبخشید اما ...

دست ما را به محرم برسانید فقطمی باره بارون، روی سر مجنون، توی خیابون رویایی ...