شده ام کلاف سر در گم!

منی که سعی داشتم برای ریزترین کارهام هم برنامه ریزی کنم، حالا برای کارهای تو اسکیل بزرگتر منتظر اتفاقم!

ی جورایی شدم هر چه بادا باد!

و این کلافه م می کنه!

باید #کلاف_سر_در_گم_زندگیمو

بشکافم.

ولی سخته!


+ واقعن، تو ازین چه سود داری که نمی کنی مدارا؟

+ این روزها که جرئت دیوانگی کم است...

+ میدونم خطم خوب نیست ولی دوست دارم!