شاید یکیشو خریدم و گذاشتم تو زیر زمین خونه برای وقتایی که هی همه چیز نمیشه!


بعضی وقتا باید اینقدر  با دست خالی مشت بزنی و حریفت هیچیش نشه؛

تا بفهمی که همه چیز رو نمیشه شکست داد!


#جبرِقسمت

#فایت_کلاب رو ببینید