‏هر کی باید یکیو داشته باشه که وقتی اون یکیش خیلی ناراحته #گلچهره #شجریان رو براش بذاره و جلوش بخونه باهاش:

مرنجان دلت را خدارا

مخور غم

مخور غم نگارا