باورش سخته

ولی دلم تنگ شد، صدای چرخ خیاطی مامانم که کلی بهش غر می‌زدم که شبا تو خونه روشنش نکنه اومد تو گوشم!