دار و ندارم رو از شما دارم...

+ چقدر دختر بچه تو حرم زیاده ... شب سوم مشهد نباشید ...